Neurofeedback

Vad är neurofeedback?

Neurofeedback är ett sätt att synliggöra hjärnans elektriska aktivitet i syfte att lära sig reglera den på ett bättre sätt än tidigare. Genom att hjärnan får feedback på sin egen aktivitet så får den möjlighet att förändra sig och bygga om sig i mer hälsosamma funktionsmönster.

Neurofeedback i Göteborg. Här ser ni hur ett träningspass med neurofeedback kan se ut för att förbättra koncentration.
Neurofeedback i Göteborg. Här ser ni hur ett träningspass med neurofeedback kan se ut för att förbättra koncentration.
Neurofeedback baseras på neuroplastiska principer

Principen att hjärnan bygger om sig själv kallas neuroplasticitet vilket. Det innebär att  den  själv kan skapa nya neurala kontaktmönster och förändras hela livet. Genom att  hjärnan får information om sin egen aktivitet så stärker man dennes förmåga att självreglera och bygga om sig själv. Hjärnan kan då rätta till de mönster som kanske inte fungerar optimalt.

Arbetsområden för neurofeedback

Neurofeedback har visat sig framgångsrikt kunna hjälpa individer t.ex. förbättra sin koncentration, förbättra sömnkvalite och hantera oro/ ”anxiety”.

Ställ dina frågor om neurofeedback här

Förbättringar ifrån neurofeedback

Bättre fokus, bättre emotionell reglering, bättre impulskontroll och större stresshanteringsförmåga är några exempel på vad neurofeedbackträning kan hjälpa till med. Denna träningsform används allt mer inom elitidrott och har visat sig vara väldigt effektiv för individer som vill förbättra sitt fokus. Forskningsfältet ger stöd för positiva effekter inom även en rad andra områden. Ni kan läsa mer om detta på The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) hemsidan där de har sammanställt en mängd studier som gjorts inom området.

Hur kan ett neurofeedbackprogram se ut?

Introduktionssession

Första steget är att vi bokar in en introduktionssession. Innan första sessionen mailar jag ut enkäter som klienten. Dessa går vi tillsammans igenom första sessionen. Introduktionssessionen går ut på att vi får lära känna varandra, jag (Arne) går igenom etiska riktlinjer och vi gör en första EEG mätning som kallas NewQ. Denna mätning görs utifrån sex punkter på huvudet. Det tar några minuter för mig att sammanställa datan och därefter går vi tillsammans i igenom den aktivitet  och de balanser mellan olika hjärnvågsaktivitet. Därefter ställa flera frågor utifrån datan vi ser. Jag frågar om eventuella utvecklingsområden eller svårigheter som eventuellt kan vara sammankopplad med de mönster som visar sig i EEG-datan. Utifrån den informationen som kommer fram på introduktionen tar vi ett gemensamt beslut om vi går vidare och planerar in ett neurofeedbackträningsprogram.

Neurofeedbacktränigsprogram

Vanligast är att klienter genomför paket på 5 eller 10 neurofeedbacksessioner (se prislista nedan). Under dessa sessioner sätts mätsensorer på klientens huvud och information skickas till en dator. Jag  presenterar olika träningsprotokoll och olika frekvenser som vi tränar utifrån. Utifrån klientens reaktioner påverkar  hela tidens vilka förändringar vi gör i träningsprotokoll (placeringen av sensorer och vilka frekvenser vi belönar). Olika datoriserade träningsövningar genomförs (t.ex. att lägga pussel i datorn) samtidigt som hjärnan får feedback på sin hjärnaktivitet.

Neurofeedback- träning på Sportfeedback är ett samspel mellan klient och neurofeedbacktränarnen
Neurofeedbackträning på Sportfeedback är ett samspel mellan klient och neurofeedbacktränaren
Arbetsalliansen mellan klient och neurofeedbacktränaren

Träningen är ett samspel mellan neurofeedbacktränaren och klienten där båda samarbetar för att göra träningen så effektiv som möjligt. Jag som tränare är expert på neurofeedback men du som klient är expert på dig själv och dina reaktioner. Tillsammans samarbetar vi för att skapa den bästa möjliga förutsättningar för bra träning. Träningen i sig kan göra att kroppen system lugnar ner sig vilket öppnar upp för möjligheten att komma i kontakt med sitt känsloliv på ett nytt sätt. Här intar jag som neurofeedbacktränare ett empatiskt inlyssnade förhållningssätt. Min roll blir att skapa en trygg säker miljö där klienten får en möjlighet att dela sina upplevelser av träningen.

Rekommenderade antalet neurofeedbacksessioner

Neurofeedbackinlärningen är individuellt där vissa kan känna positiva förändringar redan efter första sessionen medan det tar längre tid för andra. Forskningsstudier har rapporterat att det finns vissa individer som har svårare än andra att ta till sig neurofeedbackträningen. Samtidigt finns det de personer som svarar väldigt bra och får upplever positiva effekter från dag 1. Jag rekommenderar att genomgå minst 20 – 30 sessioner för att nå bra stabila resultat även fast positiva resultat kan uppnås tidigare än så. Antalet sessioner som rekommenderas beror mycket på vilken typ av träning vi gör (vilka neurofeedbackprotokoll vi använder och i vilket syfte) och vilka de huvudsakliga arbetsområden vi väljer att arbeta med.

Mindfulness och neurofeedback

Utvecklingen av mitt arbetssätt har gått mot att allt mer integrera mindfulnessträning tillsammans med neurofeedback. Mindfulness har beskrivits som  ”den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning” (Kabat-Zinn, 2017). Genom mindfulnessträning går det att öka sin självmedvetenhet . Klienter som tränar mindulfess kan ofta snabbt uppmärksamma reaktioner i kroppen och rapportera tillbaka dessa till neurofeedbacktränaren. Detta gör att kvalitén på träningen ökar. Min uppfattning som neurofeedbacktränare är att mindfulness och neurofeedbackträning var för sig på egen hand kan bidra till väldigt positiv utveckling men tillsammans kan de ge ytterligare synergieffekter (delarna tillsammans skapar större effekt än delarna för sig). Klienter som vill kombinera mindfulness och neurofeedback kan med fördel boka in ett dubbelpass. Bokar man ett sådant pass ingår det en 20 minuter  paus mellan passen där vi har möjlighet att prata mer mindfulness. Neurofeedbackträningen kan sedan även stärka klientens egna förmåga mindfulness och att vara medvetna i nuet.

Neuromeditation

Klienter som är intresserade av meditation och mindfulenssträning kan få genomföra en typ av träning som påminner om neurofeedback men med fokus på meditation. De finns 4 olika huvudtyper av meditationstillstånd som identifierats med hjälp av neruopsykologisk forskning: focus , open heart, quiet mind och mindfulness. Vid denna typ av träning går jag in i rollen både som mediationslärare och neurofeedbacktränare för att hjälpa dig hitta in i ett djupare meditativt tillstånd.

Distanspendling för neurofeedback

Det går att genomföra träningen även fast man bor på en annan ort än Göteborg. Ett uppskattat upplägg är att vi genomför dubbelpass. Detta innebär att vi tränar neurofeedbackssession (50 minuter). Därefter tar vi en paus ifrån neurofeedbackträningen. Det finns även bra boenden i närheten för den som vill träna två dagar efter varandra.

Testa på neurofeedback

Det är enkelt att kontakta oss och sätta upp ett möte för att prova på neurofeedback. Under den första träffen går vi igenom vad neurofeedback är, klienten får testa på träningen. Vi diskuterar om neurofeedbackträning skulle kunna en lämplig träningsform för dig. Under en introduktionssession går jag igenom även igenom etiska riktlinjer.

Priser neurofeedback

  • Kortare konsultation via mail/telefon – utan kostnad
  • NeurofeedbackIntrosession 2h – 1000kr
  • Enskilda sessioner (50 min) – 1000kr/session
  • Paketpris 5 sessioner (50 min) – 4500kr (900kr/session)
  • Paketpris 10 sessioner (50 min) – 8500kr (850kr/session)

Klienten får valmöjligheten att genomföra enkelpass eller dubbelpass (två sessioner efter varandra). Vid dubbelpass ingår ett 20 minuter paus mellan träningspassen.

Här kan du boka en tid för att testa på neurofeedbackträning.